Теории относно названието на породата в нашата страна

В монографиите ни за немското овчарско куче (Атанасов, 1996, Атанасов, 1998) бяхме изложили становището си около названието на породата. Тъй като темата продължава да е актуална, отново поместваме част от текста.
Селекцията не позволява да се превеждат имената на породите. Вярно е, че при изговарянето на някои езици това е допустимо, но винаги запазвайки оригиналния начин на произнасяне.
В стандарта породата е записана "немско овчарско куче". Именно "немско", а не "германско". Вторият начин на изговаряне и изписване в момента предизвиква най-голяма полемичност. Ако реално на въпроса се погледне от филологична, стилова и етимологична гледна точка, проблем не съществува. Но тъй като българинът наистина е закостенял по природа и трудно може да прозре правилността на това, което му се поднася, за разнищването на въпроса би трябвало да се проведе езиковедческа научна дискусия.
Както вече сме писали, наш принцип е по спорни въпроси да не полемизираме напразно, особено когато опонентите са предубедени и нямат желание да възприемат. Ние развиваме своите теории без да ангажираме никого с тях и без да го заставяме да се съобразява с мнението ни. Предоставяме всичко на личния избор, изграден според нивото на интелигентност.
На всички славянски езици използваната дума е "немско". Същото е положението и на унгарски език (Nemet Juhaszkutya). При някои от романските и германските езици (но не и в немския) се е наложил варианта "германско" или "алеманско" със своите модификации (виж названията на породата в началото на стандарта). И в двата случая се касае за исторически приета форма на название, която се базира само върху част от немските племена, а именно германите или още - алеманите.
За да бъдем по-прецизни искаме да споменем само няколко германски племена. Това са: алемани, бургунди, веди, готи, свеви, фризи и др. От своя страна свевите са събирателно название на племенен съюз, съществуващ още през 58 г. пр. Хр. Този племенен съюз е обхващал следните германски племена: маркомани, квади, хермундури, семнони, лангобарди. Първоначално са населявали територията около днешния Бранденбург. Бургундите са старогерманско племе, което впоследствие се установява по поречието на р. Рона в Югоизточна Франция. Готите също са древен народ от германско потекло, установил се първоначално около устието на р. Висла и крайбрежието на Балтийско море. Ведите и Фризите са самостоятелни германски племена, които постепенно се претопяват между другите германи. Алеманите са голяма конфедерация между германски племена, обособена около V век и установена по бреговете на р. Рейн. Нашето мнение е, че за немска нация може да се говори едва от 1517 г. с настъпване на Реформацията. Първата сериозна стъпка в това отношение прави Мартин Лутер (1483-1546 г.). С превода на Библията на съвременен немски език Лутер съдейства за обединяването на диалектите, запазени от времето на различните германски племена и обособяването на единна немска нация. В своята книга Understanding of the Bible, членът на лутеранския евангелски синод Roland Elke (1977 г.) Пише следното: "С превода на Бибилията на немски език през 1534 г. Мартин Лутер накара германците да проговорят на немски".

 От така направената кратка ретроспекция е видно, че германците са част от всички немци и названието на породата "германско овчарско куче" е също толкова безстойностно, както и все още популярното във Великобритания "елзаско овчарско куче". Ако в първият случай се касае за име на немско племе, във вторият става дума за географска област. Всеки, който има научен подход към езикознанието би трябвало да знае много добре, че Deutschland не е Germany. И ако ние казваме, че държавата е Германия, езикът е немски. В самата Deutschland (за съжаление названието няма български еквивалент) населението не говори за германски език, а за немски език, не говори за германска принадлежност, а за немска принадлежност и т. н. Въпреки всевъзможните вариации и модификации в названието на породата, в Германия тя е една и никаква друга - "Немско Овчарско Куче" (Deutscher Schaefer Hund).

{START_COUNTER}